Jobcoaching onder de loep - Elan Training

Jobcoaching onder de loep

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching

Onderzoekrapportage uitgebracht door UWV (SBK)

UWV wil graag samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gestructureerde integrale verbeteraanpak formuleren om mensen die moeite hebben om zelfstandig op de arbeidsmarkt te functioneren beter te helpen.

Uit eerdere onderzoeken en uit verscheidene overleggen met cliëntenorganisaties, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties op het gebied van re-integratie en jobcoaching had UWV namelijk signalen ontvangen dat er zaken beter zouden kunnen. Daarom heeft het UWV de opdracht gegeven om breed de verbetermogelijkheden rond externe jobcoaching te inventariseren. In dit rapport doen de kennisadviseurs van UWV Kenniscentrum verslag van de onderzoeksfase van dit project.

“Onze focus lag op het achterhalen van ervaren knelpunten bij alle betrokken partijen (de cliënt die jobcoaching aanvraagt, diens werkgever, de jobcoach zelf en alle binnen UWV bij het proces betrokken medewerkers) en op het – gezamenlijk met vertegenwoordigers van al deze betrokken partijen – nadenken over mogelijke oplossingen voor deze geconstateerde knelpunten. Alle partijen benadrukken hoe waardevol het instrument jobcoaching is om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te houden. We concentreren ons in dit rapport echter op wat er beter kan.”

Elan Training draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders